Ryanair moet compensatie vertraging toch betalen

Ryanair moet compensatie toch betalen

Het gerechtshof in Den Bosch heeft bepaald dat Ryanair een vergoeding voor een vertraagde vlucht uit 2017 alsnog moet betalen. Eerder besloot de kantonrechter dat Ryanair niet hoefde te betalen. In hoger beroep kreeg Claimingo, het bedrijf dat de claims voor passagiers indiende, alsnog gelijk. Bletchley Park Advocaten stond Claimingo bij in deze procedure.

In september 2017 kwam een vlucht van Ryanair met meer dan 3 uur vertraging aan in Eindhoven. De vertraging was veroorzaakt door een kapotte boordradio. 4 passagiers droegen naar aanleiding van die vertraging hun compensatievorderingen van in totaal 1.600 euro over aan Claimingo, een bedrijf dat claims int bij Ryanair en andere vliegtuigmaatschappijen.

Voorwaarden Ryanair

Ryanair betoogde dat zij de vorderingen van Claimingo niet behoefde te betalen. In de voorwaarden van Ryanair staat dat vorderingen niet kunnen worden overgedragen aan derden, in dit geval Claimingo. Dit wordt ook wel een cessieverbod genoemd.

Oordeel van de rechtbank

De kantonrechter wees de vordering van Claimingo af omdat zij van mening was dat een claimorganisatie geen beroep mag doen op consumentenbescherming. Daarnaast stelde hij zich op het standpunt dat het cessieverbod geen beperking was van de rechten van passagiers, want de passagiers konden ook zelf hun vordering indienen bij Ryanair. Omdat het overdragen van hun vordering aan Claimingo in strijd was met het cessieverbod, hoefde Ryanair de vorderingen in ieder geval niet te betalen aan het bedrijf.

Oordeel van het hof

Het hof oordeelt anders. Het hof is van mening dat het cessieverbod wel degelijk een beperking inhield van de rechten van passagiers en daarom was deze bepaling in de algemene voorwaarden in dit geval nietig. Het maakt daarbij niet uit dat het bedrijf dat de vorderingen heeft ingediend zelf geen consument is.

De uitspraak van het hof heeft tot gevolg dat Ryanair behalve het claimbedrag ook de gemaakte proceskosten en incassokosten moet betalen. Ryanair had ook gesteld dat er sprake was van een buitengewone omstandigheid, omdat een radio voor de navigatie defect was, waardoor de vlucht niet op tijd kon vertrekken. Volgens de geldende opvattingen is van zo’n situatie zelden sprake, ook omdat onderhoudsissues voor rekening en risico van een vliegtuigmaatschappij dienen te komen. Claimingo kon ook aantonen dat een defecte boordradio niet per definitie hoeft te leiden tot het niet tijdig uitvoeren van de vlucht.

N.B. Op basis van de geldende EASA-regels mag een vlucht met een dergelijk defect worden uitgevoerd als er alternatieve wijzen van communicatie zijn. Dat was hier het geval.

Relevantie van deze uitspraak

In veel gevallen zijn vliegtuigmaatschappijen niet bereid om compensatie te betalen en om die reden zijn er meerdere lopende procedures. Voor die procedures is deze uitspraak van groot belang, omdat een vliegtuigmaatschappij niet langer kan stellen dat de claimorganisatie niet ontvankelijk is. Het opnemen van een dergelijke bepaling is niet toelaatbaar. Het Hof bevestigt de rechtsopvatting dat zelfs een defect niet snel tot een buitengewone omstandigheid leidt.

Bletchley Park en luchtvaart

Bletchley Park Advocaten heeft expertise op het gebied van luchtvaart. Deze omvat kennis van luchtvaartwetgeving en technische issues. Bletchley Park heeft een track record als het gaat om claims, aansprakelijkheidsissues bij de aan- en verkoop van vliegtuigen en onderdelen, en het onderhoud daarvan. Wij adviseren vliegtuigmaatschappijen, onderhoudsbedrijven en vliegscholen over compliance issues.

Wilt u meer weten over deze uitspraak of onze andere diensten op het gebied van luchtvaart? Mr F.E. Olberts (06-21 250 449) kan u er meer over vertellen. Via deze link kunt u vrijblijvend een telefonische afspraak inplannen.